25 April, 2024

Nội dung chính

  1. Chỉ rút gọn khi MĐQH thay thế cho người/ vật làm vị trí chủ ngữ.
  2. CÁCH NHẬN BIẾT MĐQH RÚT GỌN (đặc biệt quan trọng trong TOEIC)
  3. Các cách rút gọn khác

Chỉ rút gọn khi MĐQH thay thế cho người/ vật làm vị trí chủ ngữ.

Động từ trong MĐQH có 2 loại: Chủ động và bị động

Để biết chủ động hay bị động thì bạn hãy xem xét động từ trong MĐQH 2 đang ở thể nào.

Nhắc lại thể bị động: BE + V3/ed

RÚT GỌN CHỦ ĐỘNG:

Bỏ ĐTQH, bỏ trợ động từ, chuyển V-chính về nguyên mẫu và thêm –ing.

The travelers taking (who take) this bus on a daily basis buy their ticket in booking.

RÚT GỌN BỊ ĐỘNG

Bỏ ĐTQH, bỏ trợ động từ, bỏ động từ “tobe”, giữ lại V3/ed.

This cake is delicious. It was made by Sophia. -> This cake which was made by Sophia is delicious. -> Rút gọn bị động: This cake made by Sophia is delicious.

CÁCH NHẬN BIẾT MĐQH RÚT GỌN (đặc biệt quan trọng trong TOEIC)

TH1: Noun + V-ing à 100% MĐQH rút gọn chủ động.

TH2: N + V3 à 100% MĐQH rút gọn bị động

TH3: N + V-ed à Có thể là chia động từ ở Quá khứ hoặc MĐQH rút gọn bị động. Có 2 cách giải quyết trường hợp 3:

Cách 1: Xem trong câu có V-chính chưa à Nếu chưa, thì V-ed này là V-chính đang chia ở quá khứ. Nếu có rồi thì đây là MĐQH rút gọn.

The foreign visitors picked up at the airport expressed their gratefulness to us. à Có V-ed, tuy nhiên chỉ có “expressed” là V-chính, “picked up” đứng ngay sau Noun (visitors) là rút gọn MĐQH. Viết đầy đủ: The foreign visitors who were picked up at the airport expressed their gratefulness to us.

Cách 2: Xem Noun có thực hiện V-ed đó không? à Nếu không, thì đây là MĐQH rút gọn và ngược lại.

Vd: The house painted green …. à cái nhà không thể tự sơn được à MĐQH rút gọn. Dạng đầy đủ là: The house which is painted green ….

Các cách rút gọn khác:

  • Bỏ ĐTQH và động từ to be (cùng với các trợ động từ của nó) nếu:
    • Trước một MĐQH mà tân ngữ sau tobe là giới từ : The book (which is) on the table is mine.
    • Trước 1 cấu trúc động từ ở thể tiếp diễn: The girl (who is) sitting next to Mary is a newcomer.
  • Trong MĐQH không bắt buộc (giữa 2 dấu phẩy), loại bỏ ĐTQH + tobe khi theo sau đó là 1 danh từ: One Republic, (which is) a band, is traveling in Vietnam this month.

Hope you study better.